کسب رتبه سوم جهان در اپومونديا استانبول

کسب رتبه سوم جهان در اپومونديا استانبول  توسط عسل ايران (عسل میرنجمی)  در بخش كيفيت محصول


برگشت به اخبار میرنجمی