حضور در نمایگاه

عسل میرنجمی شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی دعوت می نماید.

14 لغایت 17 شهریور ماه ۱۳۹۷تهران -محل نمایشگاههای شهرداری سالن تهران غرفه 33


برگشت به اخبار میرنجمی