مدیران شرکت

 رامین میرنجمی

رامین میرنجمی

رییس هیئت مدیره

شماره تماس : 8939 186 0914

ایمیل : ramin@mirnajmihoney.com

 بهزاد میرنجمی

بهزاد میرنجمی

مدیرعامل

شماره تماس : 6183 341 0914

ایمیل : behzad@mirnajmihoney.com

 محمد امید فرخی

محمد امید فرخی

مشاور عالی

شماره تماس : 9056 346 0914

ایمیل : m.o.fr181@gmail.com

 فرشاد عزیزی

فرشاد عزیزی

مدیر مالی

شماره تماس : 

ایمیل : info@mirnajmihoney.com