عسل طبی کنار

خواص عسل کنار:

مقوی و انرژی زا بوده و فعال کننده حافظه و رشد کودکان مسهل صفرا، حرارت بدن را فرو می نشاند، موثر و باز کننده گرفتگی هاست، کرم معده و روده را از بين می برد، مفيد برای گرم مزاجان، برای ناراحتی ها و زخم روده و تب مفيد است، برای آبله و سرخجه و عطش مفيد است. برای سستی اعضا مفيد است، تقويت مو، جلو گيری از ريزش مو مفيد است، تقويت اعصاب و تحليل ورم های گرم.


آنالیز عسل
Sucrose (gr/100) -> Max 3 Energy (100 gr) -> 347 Cal
Fructose / Glucose ->Min 0.9 Protein (100 gr) -> 200 mg
Humidity ->Max 18 Carbohydrate (100 gr) -> 84 gr
HMF (mg/kg) ->Max 40  

سایر محصولات

همین بخش